Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT A Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (KLV02609)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT A Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.