Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trường trung học cơ sở Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (KLV02611)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trường THCS Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, luận văn đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.