Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đào tạo ngành Khoa học môi trường tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo chuẩn đầu ra (KLV 02613)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đào tạo, quản lý đào tạo ngành Khoa học môi trường theo chuẩn đầu ra tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo ngành Khoa học môi trường theo chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội.