Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (KLV02608)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay.