DỊCH VỤ THÔNG TIN


Liên hệ: Trung tâm CNTT – Thư viện . Phòng 101 – Nhà A3


Điện thoại: 024.38645957.


Email: thuvien@niem.edu.vn


1. Đọc tại chỗ:


  • Phòng Đọc kho Luận văn, báo, tạp chí, đề tài NCKH, kỷ yếu

2. Mượn về nhà:


  • Phòng Mượn: Sách, tài liệu tham khảo (kho mở)

3. Phục vụ thông tin có chọn lọc:


  • Phục vụ theo nhu cầu của bạn đọc về các lĩnh vực khoa học cụ thể.

4. Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu


  • Các loại tài liệu: Sách, báo, tạp chí, luận án, luận văn.

  • Lệ phí :Theo quy định cụ thể tại Trung tâm.

4. Dịch vụ đăng ký tài khoản thư viện số


5. Dịch vụ mượn liên thư viện


Hướng dẫn khai thác thư viện số