NỘI QUY PHÒNG MƯỢN


1. Không mang cặp, túi vào thư viện, phải để tại tủ để đồ ngoài phòng mượn


2. Trình thẻ thư viện (thẻ sinh viên, thẻ học viên, thẻ bạn đọc) cho cán bộ thư viện


3. Tra cứu tài liệu bằng máy tính ở phòng đọc


4. Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn môn loại, không tráo đổi vị trí tài liệu.


5. Sau khi chọn được tài liệu, bạn đọc làm thủ tục đăng ký mượn tại bàn cán bộ thư viện.


6. Số lượng tài liệu được mượn:


  • 3 cuốn/lần mượn (đối với bạn đọc là SV, HV, NCS)

  • 4 cuốn/lần mượn(đối với bạn đọc là CB, GV)


7. Thời hạn:


  • 10 ngày (sách TK) và 30 ngày (sách GT) ( đối với bạn đọc là SV, HV, NCS)

  • 15 ngày(sách TK); 30 ngày (sách GT) đối với bạn đọc là CB, GV


8. Các hình thức xử lý vi phạm


Bạn đọc khi có những vi phạm hoặc thực hiện sai các yêu cầu, quy định của Trung tâm như: Mượn thẻ của người khác, làm mất sách, mất nhãn mã vạch, mượn quá hạn, viết, vẽ bẩn vào sách... thì tùy từng trường hợp cụ thể để áp dụng theo Nội quy, quy chế của Trung tâm CNTT-TV Học viện Quản lý giáo dục.

Hướng dẫn khai thác thư viện số