Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng tại trường cao đẳng Bách Khoa Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục (KLV02606)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý phát triển chương trình đào tạo; đánh giá thực tiễn quản lý xây dựng chương trình đào tạo tại trường cao đẳng Bách Khoa Việt Nam, luận văn đề xuất biện pháp quản lý xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam trong bối cảnh đổi mới hiện nay.