Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động đánh giá viên chức ở Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm (KLV02607)

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: Tổng quan nghiên cứu vấn đề và xây dựng khung lý thuyết về quản lý đánh giá viên chức ở trường đại học đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; Tìm hiểu và phân tích thực trạng quản lý đánh giá viên chức ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo yêu cầu vị trí việc làm cùng các yếu tố ảnh hưởng; Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đánh giá viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm.