Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đào tạo ngành Kinh tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo chuẩn đầu ra (KLV02616)

Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương với các nội dung: Chương 1 - Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo ngành Kinh tế theo chuẩn đầu ra; Chương 2 - Thực trạng quản lý đào tạo ngành Kinh tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo chuẩn đầu ra; Chương 3- Biện pháp quản lý đào tạo ngành Kinh tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo chuẩn đầu ra.