• Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học giới thiệu tới người học các thông tin cơ bản về môn học, mục đích môn học, nội dung chính và các yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p niem 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 1 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 1 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 1: Giới thiệu về C++” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu C++, Biến (variable), Literal, Hằng số (constant), biểu thức logic, Input/Output, phong cách lập trình, thư viện và Namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p niem 31/12/2019 16 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 2 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 2 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ” cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, mảng (Array), con trỏ (Pointer). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p niem 31/12/2019 12 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 3 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 3 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 3: Hàm và nạp chồng hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm (Function), nạp chồng hàm (Overloading). Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   59 p niem 31/12/2019 11 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 4 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 4 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 4: Cấu trúc và lớp” cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu cấu trúc, kiểu lớp, hàm tạo & Hàm hủy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p niem 31/12/2019 9 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 10 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 10 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng - Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi” cung cấp cho người học các kiến thức: Các nút (Nodes) và danh sách liên kết, ứng dụng danh sách liên kết, iterators, cây (Trees). Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p niem 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 6: Ajax 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 6: Ajax 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 5: Ajax 2 trình bày các nội dung chính sau: Kết hợp Ajax, PHP và MySQL, kết hợp Ajax, PHP và XML. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   9 p niem 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 7: JQuery

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 7: JQuery

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 7: JQuery trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về jQuery, khai báo thư viện jQuey, jQuery hoạt động như thế nào, sử dụng jQuey. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   14 p niem 31/12/2019 12 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 8: Giỏ hàng (Shopping cart)

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 8: Giỏ hàng (Shopping cart)

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 8: Giỏ hàng (Shopping cart) trình bày các nội dung chính sau: Online marketing, cách thức hoạt động của Shopping cart, xây dựng giỏ hàng, thiết kế view hiển thị giỏ hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   10 p niem 31/12/2019 5 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 4: Controller

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 4: Controller

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 4: Controller trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng Controller, Cách thực hiện Controller. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   7 p niem 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 1: Mô hình MVC

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 1: Mô hình MVC

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 1: Mô hình MVC trình bày các nội dung chính sau: Mô hình MVC, xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   15 p niem 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng lớp Database, xây dựng Model. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   12 p niem 31/12/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số