Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay(LA00004)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý trung tâm học tập cộng đồng và thực tiễn quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Hà Nội, đề tài đề xuất các giải pháp quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn hiện nay.