Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý trường phổ thông liên cấp trong các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam(LA00013)

Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý trường phổ thông liên cấp trong các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý trường phổ thông liên cấp trong doanh nghiệp tư nhân để từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tiến tới hội nhập quốc tế. Mời các bạn tham khảo.