Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở các tỉnh Tây Nguyên theo tiếp cận mô hình CIPO(LA00006)

Luận án thực hiện nghiên cứu lý luận về quản lý theo tiếp cận mô hình CIPO, đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở -Tây Nguyên (2014-2017), đề xuất mô hình và các giải pháp triển khai hệ thống quản lý chất lượng giáo dục trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở -Tây Nguyên tiếp cận mô hình CIPO