Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục(LA00003)

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục đích nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý giáo dục đạo đức góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh trường trung học cơ
sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.