Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đào tạo nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng(LA00014)

Mời các bạn cùng tham khảo " Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục - Quản lý đào tạo nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng". Tài liệu gồm các nội dung chính sau: chương 1 - cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện, điện tử tại các trường cao đẳng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; chương 2 - cơ sở thực tiễn về quản lý đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện, điện tử tại các trường cao đẳng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; chương 3 - giải pháp quản lý quản lý đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện, điện tử tại các trường cao đẳng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động