Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở trường Trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục(LA00012)

Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở trường Trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông, khảo sát thực tiễn về quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở các trường trung học phổ thông ;đề xuất giải pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở các trường trung học phổ thông Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; tổ chức thử nghiệm một giải pháp quản lý sử dụng thiết ị dạy học trong nhà trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn tham khảo.