Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông(LA00010)

Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo phù hợp với thực tiễn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.