Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh đổi mới giáo dục(LA00015)

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Giáo dục hướng nghiệp và quản lý Giáo dục hướng nghiệp, luận án đề xuất các giải pháp quản lý Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh đổi mới giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục hướng nghiệp, kiểm soát được hiệu quả giáo dục toàn diện, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu tạo nguồn đào tạo nhân lực trong tỉnh cũng như cả nước. Mời các bạn tham khảo!