Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Trầm cảm ở học sinh trường trung học cơ sở Trưng Vương huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội(KLV02335)

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng những trải nghiệm khó khăn liên quan đến rối loạn trầm cảm và những yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề này ở học sinh trường THCS Trưng Vương huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Từ đó nêu những khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa và hỗ trợ tâm lý đối với học sinh ở nhóm độ tuổi này.