Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Đặc điểm giao tiếp trong môi trường giáo dục hoà nhập của trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi tại các trường mầm non(KLV02155)

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài: tự kỷ, rối loạn phổ tự kỷ, đặc điểm giao tiếp ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ,đặc điểm giao tiếp của trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong môi trường hòa nhập tại các trường mầm non, đề xuất một số biện pháp, tiến hành thực nghiệm tác động nhằm phát triển giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 4- 5 tuổi tại các trường mầm non.