Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Thực trạng stress của điều dưỡng viên khối Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai(KLV02327)

Luận văn được thực hiện nhằm đánh giá mức độ stress, xác định những biểu hiện đặc trưng và những yếu tố ảnh hưởng tới mức độ stress của điều dưỡng viên khối Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, từ đó đề xuất những biện pháp phòng ngừa, can thiệp phù hợp dưới góc độ tâm lý học lâm sàng để cải thiện sức khỏe tâm thần cho các điều dưỡng viên.