Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Stress của nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần Hà Nội(KLV02325)

Luận văn nghiên cứu thực trạng stress và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng stress của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Hà Nội về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phòng ngừa và can thiệp giảm stress cho nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. mời các bạn tham khảo.