Luận văn thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Stress của giáo viên tại các trung tâm giáo dục đặc biệt trên địa bàn Hà Nội(KLV02326)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu một cách khái quát vấn đề stress ở giáo viên tại các trung tâm giáo dục đặc biệt về mặt lý luận và thực tiễn, đồng thời khảo sát thực trạng mức độ stress cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến stress của giáo viên tại các trung tâm giáo dục đặc biệt. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó với stress của giáo viên tại các trung tâm giáo dục đặc biệt, giảm stress trong hoạt động nghề nghiệp.