Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ tự kỷ ở Trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu tâm trí( KLV02323)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ tự kỷ ở Trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu tâm trí, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm giúp trẻ tự kỷ phòng ngừa có hiệu quả các tình huống xâm hại tình dục.