Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Can thiệp tâm lý cho trẻ rối nhiễu hành vi tại các trường tiểu học Thành phố Cao Bằng thông qua chương trình làm cha mẹ tích cực( KLV02333)

Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung chính sau: Nghiên cứu cơ sở lý luận can thiệp tâm lý cho trẻ rối nhiễu hành vi thông qua chương trình làm cha mẹ tích cực, khảo sát thực trạng trẻ rối nhiễu hành vi tại các trường tiểu học Thành phố Cao Bằng, sàng lọc trẻ có nguy cơ hoặc đang có rối nhiễu hành vi, chọn mẫu cha mẹ của những trẻ này để triển khai tập huấn chương trình làm cha mẹ tích cực, đo thực trạng rối nhiễu hành vi của trẻ trước và sau khi kết thúc chương trình tập huấn cho cha mẹ.