Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Can thiệp tâm lý cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3 tuổi có hành vi hung tính tại các trung tâm chuyên biệt – Thành phố Hà Nội(KLV02336)

Đề tài Can thiệp tâm lý cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3 tuổi có hành vi hung tính tại các trung tâm chuyên biệt – Thành phố Hà Nội nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỉ 3 tuổi. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị trong việc chăm sóc, giáo dục, can thiệp tâm lý cho bản thân trẻ , người chăm sóc trẻ và các giáo viên tại các trung tâm chuyên biệt cho nhóm trẻ rối loạn phổ tự kỉ có hành vi hung tính