Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Can thiệp tâm lý cho trẻ 4 – 5 tuổi có hành vi hung tính(KLV02324)

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: Xây dựng cơ sở lý luận về hành vi hung tính, xác định những biểu hiện của hành vi hung tính của trẻ 4-5 tuổi; khảo sát và phân tích thực trạng mức độ biểu hiện hành vi hung tính và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hung tính của trẻ 4 – 5 tuổi; thực nghiệm can thiệp hành vi hung tính của trẻ 4 – 5 tuổi bằng các liệu pháp tâm lý, từ đó rút ra kết luận.