Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Ảnh hưởng của Facebook đến sức khỏe tâm thần học sinh THPT Nho Quan B, Nho Quan – Tỉnh Ninh Bình( KLV02334)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Khảo sát thực trạng ảnh hưởng của Facebook đến sức khỏe tâm thần học sinh THPT Nho Quan B, Nho Quan – Tỉnh Ninh Bình. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp tác động nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của Facebook đến sức khỏe tâm thần học sinh THPT Nho Quan B, huyện Nho Quan – Tỉnh Ninh Bình.