Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh các trường Tiểu học huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng(KLV01975)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh của hiệu trưởng các trường Tiểu học huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của các trường Tiểu học trên địa bàn