Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội (KLV01965)

Luận văn được tiến hành nghiên cứu trên cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Trường Tiểu học, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội