Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục:Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Lý Thái Tổ - thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay (KLV01967)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý tổ chuyên môn của nhà trường, luận văn đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện ở trường Tiểu học Lý Thái Tổ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.