Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục tại các trường đại học Việt Nam hiện nay(LA00011)

Luận án thực hiện nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và thạc sĩ Quản lý Giáo dục trong các trường Đại học, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, đề xuất giải pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành, quản lý giáo dục tại các trường Đại học ở Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.