• Bài giảng Giáo dục và Phát triển - Châu Văn Thành

  Bài giảng Giáo dục và Phát triển - Châu Văn Thành

  Giáo dục và vai trò của giáo dục, giáo dục và phát triển, tỷ lệ ghi danh có đo lường hết vốn con người, tại sao tăng trưởng vốn con người không đi kèm tăng trưởng kinh tế ở cấp độ vĩ mô là những nội dung chính mà "Bài giảng Giáo dục và Phát triển" hướng đến trình bày.

   34 p niem 21/12/2018 156 1

 • Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực

  Nội dung bài giảng trình bày chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Nghị quyết số 14/NQ-CP (02/11/2005) về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 - 2020 (dự thảo) Quyết định số 759/QĐ-TTg (19/4/2011) phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời...

   17 p niem 21/12/2018 155 1

 • Bài giảng Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2006 - 2020)

  Bài giảng Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2006 - 2020)

  Bài giảng "Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2006 - 2020)" trình bày các nội dung về: Sự bức thiết phải đổi mới giáo dục đại học, quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học, mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2020, các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học, tổ chức thực hiện.

   131 p niem 21/12/2018 169 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số