• Một số đặc điểm của đại học nghiên cứu - kinh nghiệm quốc tế cần áp dụng tại Việt Nam

  Một số đặc điểm của đại học nghiên cứu - kinh nghiệm quốc tế cần áp dụng tại Việt Nam

  Trên cơ sở trình bày lịch sử ra đời và khái niệm liên quan đến đại học nghiên cứu (ĐHNC), bài viết phân tích một số đặc điểm của ĐHNC trên thế giới, đồng thời đưa ra những thách thức trong việc hình thành một ĐHNC theo đúng nghĩa tại Việt Nam.

   7 p niem 27/06/2019 49 0

 • Đánh giá bối cảnh tại Việt Nam tác động đến các chính sách cải cách giáo dục hiện hành

  Đánh giá bối cảnh tại Việt Nam tác động đến các chính sách cải cách giáo dục hiện hành

  Bài báo này phân tích ảnh hưởng của bối cảnh hiện tại ở Việt Nam đến quá trình thực hiện cải cách giáo dục do Chính phủ ban hành. Với quan điểm cho rằng, việc ban hành và thực hiện bất kỳ chính sách nào không thể bỏ qua tác động của bối cảnh, bài viết cũng sử dụng kinh nghiệm để quan sát thực tế tại các trường học của Nhật Bản để...

   6 p niem 27/06/2019 58 1

 • Xây dựng quan hệ đối thoại và đối tác với các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo

  Xây dựng quan hệ đối thoại và đối tác với các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo

  Trong bài viết này, tác giả sẽ dẫn ra một số thực trạng về sự hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường, đồng thời đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng và hiệu quả trong vấn đề phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường; đặc biệt thúc đẩy, huy động doanh nghiệp cùng với nhà trường tham gia trong quá trình đào tạo.

   8 p niem 27/06/2019 55 0

 • Hiệu quả trong của giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015

  Hiệu quả trong của giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015

  Bài viết này đề cập tới hiệu quả trong của giáo dục đại học tại Việt Nam. Cụ thể, tác giả giới thiệu về chỉ tiêu hiệu quả trong, các chỉ số có liên quan, cách thức tính toán cũng như ý nghĩa của các chỉ số này.

   13 p niem 27/06/2019 51 0

 • Định hình sự phát triển đào tạo đại học Việt Nam thời cách mạng công nghiệp 4.0

  Định hình sự phát triển đào tạo đại học Việt Nam thời cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết khái quát hóa sự phát triển của tư duy con người nói chung và sự phát triển tư duy quản trị nói riêng, cùng với sự phát triển của đại học thế giới và Việt Nam để nhận định những yêu cầu của nền kinh tế xã hội đặt ra cho các trường đại học trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

   10 p niem 27/06/2019 53 0

 • Giáo dục Israel: Thúc đẩy sáng tạo

  Giáo dục Israel: Thúc đẩy sáng tạo

  Bài viết khám phá và mô tả một cách sơ bộ về hoàn cảnh đất nước, nền văn hóa và hệ thống giáo dục của Israel kể từ khi lập quốc vào 1948 đến nay. Kể từ khi lập quốc đến nay, Israel đã có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt an ninh, ngoại giao, kinh tế, giáo dục. Chính phủ Israel xác định nguồn tài nguyên lớn nhất mà đất nước...

   13 p niem 27/06/2019 51 0

 • Đội ngũ trí thức ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay

  Đội ngũ trí thức ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay

  Đội ngũ trí thức ngành giáo dục là bộ phận trí thức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ này có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo nói riêng. Tuy nhiên, đội ngũ trí thức ngành giáo dục ở nước ta hiện nay còn hạn...

   7 p niem 27/06/2019 50 0

 • Quản lí nhà nước và mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo qua kết quả khảo sát

  Quản lí nhà nước và mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo qua kết quả khảo sát

  Bài viết tập trung vào việc giới thiệu kết quả khảo sát của một đề tài nhánh do Viện Nghiên cứu Giáo dục thực hiện. Đề tài này thuộc chương trình nghiên cứu độc lập cấp Nhà nuớc “Phát triển Giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước yêu cầu hội nhập quốc tế” của Hội đồng Quốc gia Giáo dục. Bài viết chủ yếu giới...

   8 p niem 27/06/2019 49 0

 • Nghiên cứu chính sách quốc tế hóa của một số Quốc gia và gợi ý chính sách cho giáo dục Việt Nam

  Nghiên cứu chính sách quốc tế hóa của một số Quốc gia và gợi ý chính sách cho giáo dục Việt Nam

  Bài viết đúc kết các kinh nghiệm của các Quốc gia thuộc nhóm 50 trường Đại học hàng đầu Châu Á để có những gợi ý cho Việt Nam về chiến lược quốc tế hóa giáo dục Đại học trong chiến lược đầu tư mục tiêu vào các trường Đại học có lịch sử lâu đời và tiềm năng nghiên cứu.

   5 p niem 27/06/2019 47 0

 • Vai trò của phát triển giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế của Singapore giai đoạn 1961-1979

  Vai trò của phát triển giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế của Singapore giai đoạn 1961-1979

  Bài viết trình bày việc phát triển giáo dục gắn liền với chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Phát triển giáo dục gắn liền với chính sách công nghiệp; Giáo dục chủ nghĩa đoàn kết quốc gia dân tộc; Một số nhận xét,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   8 p niem 27/06/2019 49 0

 • Chính sách liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

  Chính sách liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

  Bài báo này tập trung bàn về chính sách liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó đề ra những hoạch định chính sách tạo lập liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với các doanh nghiệp.

   10 p niem 27/06/2019 46 0

 • Vai trò của phát triển giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế của Singapore giai đoạn 1961-1979

  Vai trò của phát triển giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế của Singapore giai đoạn 1961-1979

  Nội dung bài viết xem xét mối quan hệ giữa giáo dục với tăng trưởng kinh tế tại Singapore giai đoạn 1961-1979, từ khi Singapore bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa đất nước cho tới khi được OECD xếp vào hàng ngũ các nước NIC, nhằm làm sáng rõ vai trò của giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế của Singapore trong không chỉ giai đoạn đó mà còn cho...

   8 p niem 27/06/2019 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số