• Một số đặc điểm của đại học nghiên cứu - kinh nghiệm quốc tế cần áp dụng tại Việt Nam

  Một số đặc điểm của đại học nghiên cứu - kinh nghiệm quốc tế cần áp dụng tại Việt Nam

  Trên cơ sở trình bày lịch sử ra đời và khái niệm liên quan đến đại học nghiên cứu (ĐHNC), bài viết phân tích một số đặc điểm của ĐHNC trên thế giới, đồng thời đưa ra những thách thức trong việc hình thành một ĐHNC theo đúng nghĩa tại Việt Nam.

   7 p niem 27/06/2019 48 0

 • Đánh giá bối cảnh tại Việt Nam tác động đến các chính sách cải cách giáo dục hiện hành

  Đánh giá bối cảnh tại Việt Nam tác động đến các chính sách cải cách giáo dục hiện hành

  Bài báo này phân tích ảnh hưởng của bối cảnh hiện tại ở Việt Nam đến quá trình thực hiện cải cách giáo dục do Chính phủ ban hành. Với quan điểm cho rằng, việc ban hành và thực hiện bất kỳ chính sách nào không thể bỏ qua tác động của bối cảnh, bài viết cũng sử dụng kinh nghiệm để quan sát thực tế tại các trường học của Nhật Bản để...

   6 p niem 27/06/2019 57 1

 • Xây dựng quan hệ đối thoại và đối tác với các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo

  Xây dựng quan hệ đối thoại và đối tác với các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo

  Trong bài viết này, tác giả sẽ dẫn ra một số thực trạng về sự hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường, đồng thời đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng và hiệu quả trong vấn đề phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường; đặc biệt thúc đẩy, huy động doanh nghiệp cùng với nhà trường tham gia trong quá trình đào tạo.

   8 p niem 27/06/2019 54 0

 • Hiệu quả trong của giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015

  Hiệu quả trong của giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015

  Bài viết này đề cập tới hiệu quả trong của giáo dục đại học tại Việt Nam. Cụ thể, tác giả giới thiệu về chỉ tiêu hiệu quả trong, các chỉ số có liên quan, cách thức tính toán cũng như ý nghĩa của các chỉ số này.

   13 p niem 27/06/2019 50 0

 • Định hình sự phát triển đào tạo đại học Việt Nam thời cách mạng công nghiệp 4.0

  Định hình sự phát triển đào tạo đại học Việt Nam thời cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết khái quát hóa sự phát triển của tư duy con người nói chung và sự phát triển tư duy quản trị nói riêng, cùng với sự phát triển của đại học thế giới và Việt Nam để nhận định những yêu cầu của nền kinh tế xã hội đặt ra cho các trường đại học trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

   10 p niem 27/06/2019 52 0

 • Nền giáo dục Mỹ và một số vấn đề gởi mở cho giáo dục đại học Việt Nam

  Nền giáo dục Mỹ và một số vấn đề gởi mở cho giáo dục đại học Việt Nam

  Trong suốt chiều dài lịch sử của nước Mỹ, giáo dục luôn là niềm hy vọng lớn lao để cải biến từng cá nhân và xã hội. Phần lớn các nhà sử học đều nhất trí rằng rất nhiều tiến bộ về kinh tế, chính trị, khoa học và văn hóa của Mỹ đạt được trong lịch sử khá ngắn ngủi của mình là nhờ vào sự phát triển của giáo dục. Để tìm hiểu...

   168 p niem 27/06/2019 60 0

 • Giáo dục Israel: Thúc đẩy sáng tạo

  Giáo dục Israel: Thúc đẩy sáng tạo

  Bài viết khám phá và mô tả một cách sơ bộ về hoàn cảnh đất nước, nền văn hóa và hệ thống giáo dục của Israel kể từ khi lập quốc vào 1948 đến nay. Kể từ khi lập quốc đến nay, Israel đã có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt an ninh, ngoại giao, kinh tế, giáo dục. Chính phủ Israel xác định nguồn tài nguyên lớn nhất mà đất nước...

   13 p niem 27/06/2019 50 0

 • Khảo sát xu hướng nghiên cứu về giáo dục Việt Nam ở Nhật Bản từ năm 2000 đến nay (năm 2017)

  Khảo sát xu hướng nghiên cứu về giáo dục Việt Nam ở Nhật Bản từ năm 2000 đến nay (năm 2017)

  Bài viết trình bày về nền giáo dục Việt Nam trong thế kỉ XX và những vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả Nhật Bản. Đến những thập niên đầu của thế kỉ XXI, giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Nhật Bản.

   9 p niem 27/06/2019 56 0

 • Đội ngũ trí thức ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay

  Đội ngũ trí thức ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay

  Đội ngũ trí thức ngành giáo dục là bộ phận trí thức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ này có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo nói riêng. Tuy nhiên, đội ngũ trí thức ngành giáo dục ở nước ta hiện nay còn hạn...

   7 p niem 27/06/2019 49 0

 • Đặc điểm và bối cảnh phát triển của các trường đại học kỹ thuật Việt Nam hiện nay

  Đặc điểm và bối cảnh phát triển của các trường đại học kỹ thuật Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày về số liệu báo cáo của tổ chức OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) chỉ ra mối liên hệ rõ nét của khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Trong mối liên hệ đó, giáo dục và đào tạo ngành khoa học kỹ thuật đóng vai trò chính yếu tạo ra nguồn nhân lực có...

   12 p niem 27/06/2019 62 0

 • Quản lí nhà nước và mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo qua kết quả khảo sát

  Quản lí nhà nước và mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo qua kết quả khảo sát

  Bài viết tập trung vào việc giới thiệu kết quả khảo sát của một đề tài nhánh do Viện Nghiên cứu Giáo dục thực hiện. Đề tài này thuộc chương trình nghiên cứu độc lập cấp Nhà nuớc “Phát triển Giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước yêu cầu hội nhập quốc tế” của Hội đồng Quốc gia Giáo dục. Bài viết chủ yếu giới...

   8 p niem 27/06/2019 48 0

 • Nghiên cứu chính sách quốc tế hóa của một số Quốc gia và gợi ý chính sách cho giáo dục Việt Nam

  Nghiên cứu chính sách quốc tế hóa của một số Quốc gia và gợi ý chính sách cho giáo dục Việt Nam

  Bài viết đúc kết các kinh nghiệm của các Quốc gia thuộc nhóm 50 trường Đại học hàng đầu Châu Á để có những gợi ý cho Việt Nam về chiến lược quốc tế hóa giáo dục Đại học trong chiến lược đầu tư mục tiêu vào các trường Đại học có lịch sử lâu đời và tiềm năng nghiên cứu.

   5 p niem 27/06/2019 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số