Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Yên Mô A huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên THPT, khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Yên Mô A huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình , đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT Yên Mô A huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.