Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Quản lý dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận quản lý dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học và thực trạng quản lý dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Tiểu học Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội từ đó đề xuất những biện pháp quản lý dạy học môn Toán
theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Tiểu học Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội nhằm góp phần quản lý một cách hiệu quả nhất lượng dạy học nói chung và dạy học môn Toán nói riêng của trường.