Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục tại các trường THCS quận Đống đa, thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay ( KLV01893)

Luận văn Thạc sĩ Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục tại các trường THCS quận Đống đa, thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay nghiên cứu cơ sở lý luận về xã hội hóa giáo dục và quản lý xã hội hóa giáo dục tại trường THCS trong bối cảnh hiện nay, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục tại trường THCS quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục. Mời các bạn tham khảo.