Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh(KLV02481)

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận, khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong, đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu và loại h nh đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.