Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội(KLV02489)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt động xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và quản lý hoạt động xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.