Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động xã hội hoá giáo dục ở các trường mầm non tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái(KLV02484)

Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý thực hiện xã hội hóa giáo dục bậc mầm non; đánh giá thực trạng quản lý thực hiện xã hội hóa giáo dục bậc mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; đề xuất các biện pháp nhằm quản lý thực hiện xã hội hóa giáo dục bậc mầm non tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.