Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động tuyển sinh ở Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị, thành phố Hà Nội(KLV02482)

Trên cơ sở khảo sát thực trạng quản lý hoạt động tuyển sinh tại trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị. Luận văn đề xuất biện pháp quản lí hoạt động tuyển sinh ở Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị, thành phố Hà Nội.