Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục phòng,chống tai nạn thương tích cho học sinh các trường tiểu học quận Hai BàTrưng, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu trường học an toàn(KLV02485)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu trường học an toàn.