Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại các trường Tiểu học quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội(KLV02491)

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.