Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy môn Toán ở trường THCS Lương Yên quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông 2018(KLV02488)

Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy môn Toán ở trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy môn Toán ở trường THCS Lương Yên Quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy môn Toán tại trường THCS Lương Yên Quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.