Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở trong quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay(KLV02480)

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân cho học sinh trường trung học cơ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh THCS.