Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực tại các trường trung học cơ sở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội(KLV02486)

Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động dạy nói chung và dạy học môn Toán theo định hướng tiếp cận năng lực tại các trường THCS quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội nói riêng được các nhà quản lý giáo dục quan tâm, đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực tại các trường THCS nhằm nâng cao chất lượng học môn Toán cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.