Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lí hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở các nhà trường Tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái -Tỉnh Yên Bái(KLV02483)

Cấu trúc luận văn gồm 3 phần với các nội dung chính sau: Chương 1- Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường Tiểu học và trung học cơ sở; Chương 2- Thực trạng về quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường Tiểu học và trung học cơ sở thành phố Yên Bái; Chương 3- Biện pháp quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường Tiểu học và trung học cơ sở thành phố Yên Bái.