Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường mầm non huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp(KLV02487)

Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; khảo sát, phân tích thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường mầm non huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp; đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường mầm non huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp.