Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Xây dựng theo tiếp cận năng lực(KLV02490)

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Xây dựng theo tiếp cận năng lực nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên hướng đến mục tiêu “chuẩn hóa, hiện đại hóa” nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.